SIA “Harmony Home” privātuma politika

I Vispārīgie noteikumi

 

 1. SIA “Harmony Home” (turpmāk – Harmony Home) Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādam nolūkam iegūstam personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt datu sujektus par viņu tiesībām un pienākumiem. Par datu subjektu kļūst ikviens Harmony Home klients, kurš izmanto vai ir izmantojis uzņēmuma pakalpojumus, uzņēmumu biroju telpu, interneta vietņu un sociālo tīklu profilu apmeklētāji, zvanu veicēji uz uzņēmuma kontakttālruņiem, Harmony Home nekustamo īpašumu nomnieki un/vai pircēji, Harmony Home organizēto publisko pasākumu (atvērto durvju dienas, klientu dienas u.tml.) dalībnieki.
 2. Apstrādājot personas datus, ievērojam Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un datu brīvu apriti, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziska persona ir sniegusi savus personas datus, piemēram, IT sistēmās, interneta vietnēs, mobilajās lietotnēs, papīra formā, telefoniski, videokonferences veidā vai izmantojot automātiskās zvanīšanas un komunikācijas veidus (robotus, čatbotus u.tml.).
 4. Harmony Home sīkdatņu politika ir pieejama tīmekļa vietnē https://harmonyhome.lv/sikdatnes/ .

 

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 

 1. Personas datu apstrādes pārzinis:

SIA “Harmony Home”, reģ. nr.: 50203052511.

 1. Kontaktinformācija saziņai ar Harmony Home personas datu aizsardzības jautājumos: Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV-1039, e-pasts: stats@stats.lv, tālrunis +371 67885550.

 

III Personas datu apstrādes nolūki, datu veidi un datu ieguves avoti

 

 1. Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai, preču pārdošanai un naudas plūsmas efektīvai pārvaldīšanai (klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un saistību, tai skaitā, garantijas saistību, izpildei; iesniegumu un sūdzību apstrādei; maksājumu administrēšanai).
  • Līgumisko attiecību izpildes nodrošināšanai (kredītspējas izvērtēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai, neatbilstību novēršanai garantijas periodā).
  • Biznesa attīstībai (sadarbības ar klientiem analizēšanai; klientu aptauju veikšanai; uzņēmumu efektivitātes mērīšanai, produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu pakalpojumu/produktu izstrādei un informēšanai par tiem).
  • Informācijas sistēmu un mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitātes uzlabošanai, drošībai, krāpšanas mēģinājumu novēršanai.
  • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei (informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos), kā arī tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai klientu prasījumu gadījumā.
  • Lai pārliecinātos, ka neveicam darījumus ar fiziskām vai juridiskām personām, kas ir iekļautas sankciju sarakstos.
 2. Mēs apstrādājam šādus personas datus:
  • Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), lai ievērotu pakalpojuma sniegšanas leģitīmās intereses – iekšējās un ārējās komunikācijas un tās elementu īstenošanai.
  • Jūsu pieteikuma vēstule un tai pievienotie dokumenti.
  • Lai veidotu un izpildītu līgumiskās attiecības, papildus iepriekš uzskaitītajiem mēs varam apstrādāt šādus personas datus:
   • Personas kods, dzīvesvietas adrese, informācija par Jūsu izvēlēm attiecībā uz izraudzīto produktu/pakalpojumu.
   • Bankas dati, personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums, izdošanas vieta, derīguma termiņš).
   • Jūsu pirkumu vēsture, Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar to saistītā sarakste.
   • Jūsu attēls (video) un balss (audio), ja zvanāt uz kontakttālruni, piedalāties, piemēram, tiešsaistes mītiņā un aktivizējat mikrofona vai kameras funkcijas, atrodaties uzņēmuma teritorijā, kas aprīkota ar videonovērošanas ierīcēm.
   • Informācijas, ko jūs brīvprātīgi sniedzat komunikācijas procesā – jūsu vēlmes un prioritātes mājokļa meklējumos, vēlamā platība, mājokļa pirkšanai atvēlētais budžets, vēlamais ievākšanās termiņš, ģimenes stāvoklis u.tml.).
   • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām iegūtā informācija.
   • Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (piemēram, informācija par kredītsaistībām un nesodāmību).
 1. Personas datu ieguves avoti:
  • Telefonsarunu ieraksti, kad jūs zvanāt uz uzņēmuma norādītajiem kontakttālruņiem.
  • Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Harmony Home tīmekļa vietnēs sniegtā informācija, kad Jūs interesējaties par Harmony Home produktiem un/vai pakalpojumiem.
  • No sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Harmony Home tīmekļa vietnes vai internetā ievietotos reklāmas materiālus;.
  • Oficiālajās datu bāzēs, piemēram, Lursoft, pieejamā informācija.
  • Harmony Home sadarbības partneri, piemēram, nekustamo īpašumu aģentūras.

 

IV Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

 

 1. Datu subjekta piekrišana.
 2. Pieprasīto pakalpojumu sniegšana, līgumu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu noslēgšanu, izpilde un izpildes kontrole.
 3. Pārziņa leģitīmās intereses nodrošināšana – personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību un izsakot klientiem jaunus un/vai individualizētus Pārziņa pakalpojumu/produktu piedāvājumus.
 4. LR normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu, kā arī valsts un pašvaldības likumīgo prasījumu izpilde.

 

V Kam mēs nododam Jūsu personas datus

 

 1. Harmony Home var nodot Jūsu personas datus citiem STATS grupas uzņēmumiem, kā arī ārējiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, tirgvedība, un dažādu kampaņu izpilde, būvniecība, ēku pārvaldīšana, apsaimniekošana, mākleru pakalpojumi u.tml.
 2. Nevienam no trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.
 3. Ņemiet vērā, ka Jūsu personas dati var tikti izpausti gadījumos, kad to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, piemēram, mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

 

VI Personas datu nodošana trešajām valstīm

 

 1. Jūsu personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

 

VII Datu drošības nodrošināšana

 

 1. Lai garantētu personas datu drošību, Harmony Home ir ieviesusi nepieciešamos elektroniskos, fiziskos un administratīvos drošības pasākumus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Jūsu dati tiek glabāti drošībā, un tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, datu atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 

VIII Jums ir šādas tiesības

 

 1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, t.i., saņemt informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam.
 2. Tiesības iebilst pret datu apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja leģitīmajām interesēm) un tiesības ierobežot mūsu veikto datu apstrādi.
 3. Tiesības labot kļūdainos datus vai pieprasīt savu personas datu dzēšanu.
 4. Tiesības uz datu pārnesamību, t.i., tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu pārnesti no mūsu uzņēmuma uz citu uzņēmumu.
 5. Iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Harmony Home pieņem, izmantojot pastu (ierakstītā vēstulē), elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var iesniegt personīgi adresē: Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV-1039.
 6. Saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Atbildi Jums nosūtīs pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski.
 7. Harmony Home nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Jums ir pamatotas bažas par Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

 

IX Datu glabāšanas ilgums

 

 1. Jūsu dati, kas iegūti pakalpojuma sniegšanas laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāti, lai izpildītu līgumsaistības un nodrošinātu Jūsu tiesiskās intereses, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.
 2. Visa informācija, lai izpildītu uz klientu attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Personas dati, kas apstrādāti nolūkā ievērot leģitīmās intereses, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 4. Personas dati tiek glabāti, kamēr Harmony Home pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Kad minētie kritēriji vairs nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

X Noslēguma jautājumi

 

 1. Šis dokuments ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Harmony Home ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju savā tīmekļa vietnē www.harmonyhome.lv

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение

Nosūtīt ziņojumu/Sent a message/ послать сообщение